vol. 13 № 3-4 (2012)

 

 

Травлєєв А. П., Білова Н. А.

До 110 річниці народження Олександра Люціановича Бельгарда – автора нової науки
«Степове лісознавство», засновника Комплексної експедиції з дослідження лісів степової зони та Присамарського біосферного біогеоценологічного стаціонару – науково-навчального центру Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

5

eng pdf

Боговин А. В.

Из воспоминаний учеников о профессоре А. Л. Бельгарде

18

rus pdf

  КЛАСТЕРНА ПРОГРАМА «РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТІВ» / THE CLUSTER PROGRAM «SOIL FERTILITY»

Чорний С. Г., Видинівська О. В.

Трансформація макроструктури чорнозему південного при застосуванні No-till технології

23

eng

pdf

 

 

Chornyy S. G., Vydynivska O. V. The transformation of chernozem southern macrostructure in the No-till technology implementation

Abstract: The changes of chernozem southern macrostructure of the at No-Till practice introduction are considered. The increase in the contents agronomy important and water-stable aggregates, and also improvement of wind resistance and erosion-preventive resistance of soil are defined. It is declared that at No-Till practice an improvement of macrostructure indicators is connected with the creation in the top layer chernozem southern of best conditions for aggregation of primary soil particle.
Key words: soil structure, No-Till, agronomy important aggregates, soil wind resistance, soil erosion-preventive resistance.

 

Горбань В. А.

Фізико-хімічні властивості еолових відкладів та едафотопів лісових культурбіогеоценозів Асканії-Нова

32

eng

pdf

 

 

Gorban V. A. Physicochemical properties of eolian deposits and forest artificial biogeocenosis edaphotopes of Askania-Nova


Abstract: Physicochemical properties (adsorptive capacity, hydrolytic acidity, degree of saturation, exchangeable cation structure and sum) of eolian deposits and forest artificial biogeocenosis edaphotopes in Askania-Nova were examined. The research findings are presented in the paper. It is determined that eolian deposits and forest artificial biogeocenosis edaphotopes are characterized by considerable quantity of adsorptive capacity (32,0–40,3 mg eq.) and high degree of saturation (91,9–96,4 %). Among exchangeable cations of eolian deposits and edaphotopes bivalent cations Ca2+ and Mg2+ prevail, univalent cations K+
и Na+ appear insignificantly. Eolian deposits and edaphotopes are characterized by considerable quantity of adsorptive capacity, sum of exchangeable cations and degree of saturation in comparison with zonal dark brown soils. In the large eolian deposits and forest artificial biogeocenosis edaphotopes, zonal dark brown soils are characterized by favourable physicochemical properties.
Key words: adsorptive capacity, hydrolytic acidity, degree of saturation, exchangeable cations, eolian deposits, zonal dark brown soils

 

  МІКРОМОРФОЛОГІЯ ҐРУНТІВ / SOIL MICROMORPHOLOGY  

Nikorych V., Szymanski W., Skiba S., Kryzhanivskiy O.

Features of cutans complex in Albeluvisols of the Ukrainian Precarpathians

40

eng

pdf

Article in English

 

В. Нікорич, В. Шиманський, С. Скиба, О. Крижанівський. Особливості кутанного комплексу Альбелювісолей Українського Передкарпаття

Abstract:
Досліджено кутанний комплекс альбелювісолей Українського Перекарпаття та описано його морфологічну різноманітність. Виявлено, що домінуючим типом кутан є кутани, у складі яких переважає глиниста складова. Для глинистих кутан досліджуваних ґрунтів характерні гладка флюїдальна поверхня, шарувата мікробудова з оптичною орієнтацією шарів. Встановлено, що шарувата мікробудова глинистих кутан пов’язана із періодичністю відкладення тонкодисперсного матеріалу, головним чином внаслідок глеє-елювіального процесу. Діагностована наявність складношаруватих кутан, з прошарками чистої глини,
мікроламінованої глини та мулу. Показано, що забарвлення глинистих кутан залежить від речовинного складу. Кольорова гама визначалася глинистими мінералами, оксидами Fe і Mn. Домінували бурі, темно-бурі, золотисті і жовто-золотисті відтінки. Діагностовані піщано-пилуваті; глинисті; гумусово-глинисті; гумусово-пилувато-глинисті; залізисто-глинисті морфотипи кутан. Встановлено, що більшість виявлених морфотипів кутан є результатом послідовної мобілізації, суспензійної міграції і ілювіальної акумуляції дисперсної частини
ґрунту. На основі кутанного комплексу діагностовано протікання лесиважу та глеє-елювіального процесів ґрунтотворення.
Key words: кутани, глеє-елювіальний процес, мікроморфологія, лесиваж, альбелювісолі, Передкарпаття.

 

Стрижак О. В.

Мікроморфологічні особливості ґрунтів степових біогеоценозів

52

eng

pdf

 

 

Strizhak O. V. Micromorphological characteristics of soils steppe biogeocenoses

Abstract:
For soils of steppe biogeocenoses on the example of reference steppe virgin land PP 201 the
basic micromorphological features were determined. They are characterized by pulverescent and plasma microstructure that is uniform throughout the profile. The plasma in the upper two horizons is humus-clay, and on the horizon Phk (31–48 cm) and Phk (48–72 cm) – carbonate-humus-clay, and the horizon Pk (72–101 cm) – carbonate-clay. The difference of plasma in different horizons is conditioned by the influence of biotic (steppe vegetation, soil fauna) and abiotic factors (climatic conditions and parent material). Plant residues are mostly fresh cut, the largest number of them is in the upper levels. For the entire profile a typical type of humus is mule. Microstructure in the upper layers is loose and spongy, and in the lower – spongy and porous. With the depth the percentage of pore space decreases. In the horizons H1 (0–7 cm) and H2 (7–31 cm) maximum of the inter-aggregate interstice and wide pores are presented. In the horisonts from Hpk (31–48 cm) to Pk (70–102 cm), the pore-chamber, closed pore of complex shape are the most frequent. The developed system was formed as a result of the root systems of steppe vegetation and soil fauna. The pore walls of the upper
horizons stacked from the base material, and the lower layers are filled with fine-grained calcite. The
classification of cutans by Brewer is presented. The index of cutan complex is introduced. It depends on the local coefficient of moisture and degree of cutan complex in the soil profile. The most aggregate upper horizon H1 (0–7 cm) is formed by coprolith and microaggregates of phytogenous origin. The shape and the size varies, their shape is close to rounded, or complicated. Deep into the profile aggregation is reduced. In the lower horizons the blocks of coagulation origin are dominated. It is revealed that for the soils of the steppe reference biogeocenoses PP 201 the greatest formative role belongs to biotic factors.
Key words: micromorphological features, biotic factors, local moistening coefficient, index of cutan complex.

 

  ҐРУНТИ ТЕХНОГЕННИХ ЛАНДШАФТІВ / SOILS OF ANTHROPOGENIC LANDSCAPES 

Kostenko I. V., Opanasenko N. E.,
Novitsky M. L.

Applying of bioassay to the assessment of sulfide mine wastes, substrates and young minesoils toxicity evolution

65

eng

pdf

Article in English

 

І. В. Костенко, М.Є. Опанасенко, М. Л. Новицький. Використання біотесту для оцінки еволюції токсичності cульфідних шахтних порід, субстратів і молодих шахтних ґрунтів

Abstract:
Сульфідні породи шахтних відвалів Західного Донбасу, а також техногенні субстрати та молоді грунти, що формуються після їхнього окислення і подальшої трансформації, характеризувалися дуже широким спектром варіювання рН (2.94–9.00), вмісту обмінного Al (0–770 мг кг-1), водорозчинного Mn (0–50 мг кг-1), Na (9–980 мг кг-1) та сульфатів (2–196 мг-екв кг-1), а також вуглецю гумусових речовин (0.012–0.886 %). Вплив цих умов на рослини вивчалось за допомогою біотесту, в ході якого насіння пшениці (Triticum aestivum L.) пророщувалося в чашках Петрі на зразках шахтних порід, субстратів і молодих грунтів. Встановлено, що найбільш значний негативний вплив на зростання рослин в дуже сильнокислих умовах (pH<4.5) на вилугуваних зразках молодих ґрунтів спричиняє обмінний Al, однак його токсичність може бути частково нейтралізована гуміновими кислотами, накопиченими в процесі заростання відвалів. На
сильнокислих і засолених субстратах на рослини негативно впливають також високі концентрації Mn та Na, що посилюють токсичність шахтних ґрунтів. В слабокислих зразках (рН 4.5–6.0) головним несприятливим для рослин фактором можуть бути високі концентрації водорозчинних сульфатів Mn та Na, а в нейтральних і лужних – хлоридів, головним чином NaCl. Таким чином, найбільша токсичність притаманна нещодавно відсипаним шахтним породам та шахтним субстратам, з яких не були вилугувані водорозчинні продукти окислення сульфідів. В той же час субстрати та молоді ґрунти з вилугуваних ділянок відвалів характеризувалися значно меншою токсичністю, що дозволяє проводити їх біологічну рекультивацію з використанням найбільш стійких до подібних умов рослин-ацидофілів.
Key words: сульфідні шахтні породи, субстрати, ґрунти, токсичність, біотест.

 

  ҐРУНТОВА ГІДРОЛОГІЯ / SOIL HYDROLOGY 

Белік О. О., Гриньов В. М., Набивач В. М.

Дослідження вмісту неорганічних аніонів у подземних і поверхневих водах методом іоннообмінної хроматографії

78

eng

pdf

 

 

О. О. Belik, V. M. Grinev, V. M. Nabivach.Investigation of inorganic anions concentration in underground and surface waters by ion-exchange chromatography

Abstract:
The concentration of anions in Samara river fluctuates within the limits of 1,5–2,3 MPC (for chlorides) and 1,5–6,0 MPC (for sulfates). Elevated concentration of chloride and sulfate pollutionin Samara river was caused by pollution of its tributary – Volchya river, which flows on the Western Donbass area, where it is polluted by mine waters. It was established that a significant part of region groundwaters differs by high content of
theinvestigated anions: chlorides – 1,5–48,0 MPC, nitrates – 1,5–36 MPC, sulfates – 1,5–3,0 MPC. Groundwater contamination can have both organic and industrial nature (due to agricultural manufacturing).
Key words: ion-exchange chromatography, detector, sorbent, underground and surface waters, anions, concentration.

 

Котович О. В.

Вологообіг у степових біогеоценозах Присамар’я

87

eng

pdf

 

 

Kotovich A. V. Hydrological cycle in steppe biogeocenoses of Prysamarya

Abstract:
The characteristics of the ground water regime, plakor areas of Samara River Basin are given. The potential role of ground water, in its shallow bedding, in the water balance of the steppe ecosystems is exhibited. The dynamics of deposits of moisture in the steppe edaphotopes has been analysed. The main water-balance components of steppe biogeocenoses have been calculated.
Key words: ground water regime, hydrological cycle, soil moisturing.

 

  ДИСКУСІЇ / DISCUSSION 

Шанда В. І., Шанда Л. В.,
Ворошилова Н. В.

Принцип невизначеності в біогеоценології

101

eng

pdf

 

 

Shanda V. I., Shanda L. V., Voroshilova N. V. Uncertainty principle in biogeocenology

Abstract:
The uncertainty principle of theoretical physics can be extrapolated to the еcology and biogeocenology based on its philosophical content concerning inability to obtain accurate factsin the estimate of natural and experimental modeling of phenomena and processes. Uncertainty captures the composition of biogeocenoses, their structure and relations, adaptation and the course of development.
Key words:biocenosis, biogeocoenosis, composition, structure, relations, uncertainty, adaptation and development.

 

  РЕЦЕНЗІЇ / BOOK REVIEWS 

Травлєєв А. П., Білова Н. А.

Цікавий підручник для природознавців

109

eng pdf

  НАШІ ВТРАТИ / OUR LOSSES 

Травлеев А. П., Белова Н. А.,
Балюк С. А., Ресио Эспехо Х. М., Рей Д. Г.

Лев Оскарович Карпачевский

113

rus pdf