vol. 11 № 1-2 (2010)

 

 

  ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ҐРУНТОЗНАВСТВА

Медведев В. В.

Неоднородность как закономерное  проявление горизонтальной структуры почвенного покрова

6

rus

pdf

  ЛІСОВЕ ҐРУНТОЗНАВСТВО  

Белова Н. А., Травлеев А. П., Боговин А. В., Чернышенко В. С.

Эволюция и генезис почв под байрачными лесными фитоценозами в степи

16

rus

pdf

  ЕКОЛОГІЧНЕ ҐРУНТОЗНАВСТВО 

Farooqui A., Hussain S. M., Srivastava J., Arikesan S.

Pichavaram estuary and adjoining wetland, Tamil Nadu, India: pollen and non-pollen remains in the sediment – a modern palynofacies analysis

           

28

rus pdf

  ФІЗИКА ҐРУНТІВ 

Опанасенко Н. Е.  

Водно-физические свойства скелетных плантажированных почв степного и предгорного Крыма

41

rus

pdf

Нецветов М. В.

Скорость звука и модуль упругости почвы: измерение и роль в передаче вибраций дерева на почву

48

rus pdf

Горбань В. А., Горбань А. А.

Теплофізичні властивості еолово-ґрунтових відкладів полезахисних лісосмуг степової зони України

53

eng pdf

  РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ  

Узбек И. Х.

Микробоценозы рекультивированных земель как компоненты сложных техноэкосистем

61

rus pdf

Попа Ю. М.

Особливості первинного ґрунтоутворення на поверхні териконів вугільних шахт Донбасу

66

eng pdf

 ЛІСОВА  ГІДРОЛОГІЯ

Котович О. В.

Вплив соснових біогеоценозів на режим та баланс ґрунтових вод на піщаних терасах долини р. Самари Дніпровської

           

73

eng pdf
 

  ХІМІЯ ҐРУНТІВ  

Савосько В. Н.

Ассоциации тяжелых металлов в почвах Криворожского железорудного региона

85

rus pdf

Шеховцева О. Г., Мальцева И. А.

Аэротехногенное изменение химических показателей поверхностного горизонта почв – основного места существования почвенных водорослей (на примере урбоэкосистем г. Мариуполя)

           

91

rus pdf

  МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ  

Чмиленко Ф. А., Минаева Н. П.,
Сандомирский А. В., Сидорова Л. П.

Ускоренная методика хроматографического определения тяжелых металлов в почвах

97

rus pdf

  РЕЦЕНЗІЇ  

Травлеев А. П., Белова Н. А.

Карпачевский Л. О. Экологическое почвоведение. – М. : ГЕОС, 2005. – 335 с.

           

102

rus pdf

Травлеев А. П., Никифоров В. В.

Наумов Г. Б. Геохимия биосферы. – М. : Издательский центр «Академия», 2010. – 384 с.

110

rus pdf

  ХРОНІКА  

Балюк С. А.

Інформація про проведення VIII з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків України

112

eng pdf

Балюк С. А.

Резолюція VIII з’їзду Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків

            (Житомир, 5–9 липня 2010 р.)

114

eng pdf

 

Звернення учасників VІІІ з’їзду Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків

           

117

eng pdf