vol. 9 № 3-4 (2008)

 

 

  ГЕНЕЗИС, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА РІЗНОМАНІТТЯ ҐРУНТІВ

Травлеев А. П., Белова Н. А.

Лес как фактор почвообразовании

6

rus

pdf

Балюк С. А., Носоненко О. А.

Класифікація зрошуваних ґрунтів України за ступенем засолення, солонцюватості та лужності

27

eng

pdf
+ tabl

Папіш І. Я., Іванюк Г. С., Позняк С. П.,
Кіт М. Г.

Принципи і структура класифікації ґрунтів України

33

eng pdf

Дмитрук Ю. М.

Використання окремих підходів при аналізі еколого-геохімічного статусу ґрунтів різних типів

41

eng

pdf

Spaargaren О.

World reference base for soil resources – its principles of classification
and potential for correlation

50

rus

pdf

Secu C. V., Patriche C., Vasiliniuc I.

Aspects regarding the correlation of the Romanian Soil Taxonomy System (2003) with WRB (2006)

56

rus

pdf

Чербарь В. В.

Опыт построения двухуровневой региональной классификации почв на примере Молдовы

63

rus pdf

Трускавецький Р. С.

Досвід діагностико-класифікаційної структуризації органогенних ґрунтів України

71

eng pdf

  ТЕХНОГЕННЕ ҐРУНТОЗНАВСТВО  

Parras L., Lozano B.

Soil loss in olive orchard using oil press remains

80

rus

pdf

Масюк А. Н. 

Особенности распределения корневой системы тополя новоберлинского в техноземах с разной стратиграфией в условиях ограниченного эдафического пространства

93

rus

pdf

Козловський В. І. 

Важкі метали в грунтах техногенних ландшафтів родовищ самородної сірки Передкарпаття (Україна)

101

eng

pdf

  БІОЛОГІЯ ҐРУНТІВ 

Чорневич Т. М., Нікорич В. А.

Структурно-функціональна організація альгоценозу бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів Передкарпаття 

108

eng pdf

  МІКРОМОРФОЛОГІЯ ҐРУНТІВ 

Яковенко В. М. 

Мікроморфологічна діагностика чорноземів Присамар’я Дніпровського

119

eng

pdf
+ tabl

 

  СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ҐРУНТОЗНАВСТВІ  

Чернышенко С. В.

Системный подход к рекультивации: планирование на основе модели развития во враждебной среде

128

rus pdf

Чернышенко В. С.

Моделирование конкурентного взаимодействия экоморф: использование топологических методов

136

rus pdf

  КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Тонконогов В. Д.+, Герасимова М. И., Лебедева И. И.

Классификация почв России: 1997–2004–2008

142

rus pdf

Єтеревська Л. В., Момот Г. Ф., Лехцієр Л. В.

Рекультивовані ґрунти: підходи до класифікації і систематики

147

eng pdf

Канівець В. І.

Використання ландшафтних термінів у назвах таксономічних одиниць ґрунтів

151

eng pdf

Ковалишин Д. І.

Деякі підходи й принципи до класифікації та діагностики ґрунтів України

154

eng pdf

Смеян Н. И.+, Цытрон Г. С.

Новая классификация почв Беларуси

157

rus pdf

Польчина С. М.

Структура субстантивно-генетичної класифікації ґрунтів України

161

eng pdf

Skiba S.

Some problems of the soil classification of the Carpathian mountain soils

165

rus pdf

Ковда И. В.

Современное состояние классификации вертисолей

169

rus pdf

Nestroy O.

Correlations of the Austrian Soil Classification 2000 with the WRB 2006

174

rus pdf

Sobocka J.

Position of Technosols in the Slovak Soil Classification system and their correlation

177

rus pdf

Dron’ Yu. S.

Diagnostics of soil formation according to soil hydromorphism degree

183

rus pdf

Горбань В. А.

Особливості класифікації еолових відкладів лісових культурбіогеоценозів
степової зони України

186

eng pdf

Калантаєвський В. В.

Сольовий режим едафотопів техногенних ландшафтів степового Придніпров’я

190

eng pdf
 

  РЕЦЕНЗІЇ  

Травлєєв А. П., Білова Н. А.

Ґрунтознавство: Підручник / Д. Г. Тихоненко, М. О. Горін, М. І. Лактіонов та ін.; за ред. Д. Г. Тихоненка. – К.: Вища освіта, 2005. – 703 с.

193

eng pdf

  ХРОНІКА  

Дегтярьов В. В., Горін М. О. 

«Методологія дослідження ґрунтового покриву України у дзеркалі земельних реформ» – Міжнародна науково-практична конференція в Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва, присвячена 50-річчю початку великомасштабного обстеження ґрунтів України (1957–1961 рр.) 

200

eng