vol. 8 № 1-2 (2007)

 

 

  ЕКОЛОГІЧНА МІКРОМОРФОЛОГІЯ ҐРУНТІВ

Травлеев А. П., Recio Espej, J. M.,
Белова Н. А., Кузнецов Е. В.,
Балалаев А. К., Кузнецов В. Е.

Микроморфология лессиважных процессов в байрачных лесных черноземах степной зоны Украины

5

rus

pdf

Ciarkowska K., Hanus-Fajerska E.

Microstructures and selected properties of reclaimed zinc and lead post-flotation wastes and soil of adjacent natural ecosystem

25

rus

pdf

Білова Н. А., Сметана О. М.,
Сметана Н. А.

Мікроморфологічна та хімічна характеристика формування ґрунтів плесів та дамб хвостосховищ Кривбасу

33

eng pdf

Яковенко В. Н.

Особенности микроморфологической дифференциации профиля пойменных лугово-лесных почв Самары Днепровской

41

rus

pdf

+ рис.

Булейко А. А.

Особенности макроморфологического и микроморфологического строения эдафотопов терновников Присамарья

49

rus

pdf

+ таб.

 ГЕНЕЗИС ТА ОХОРОНА ҐРУНТІВ  

Булигін С. Ю., Тімченко Д. О.

Сучасна еволюція орних темно-каштанових ґрунтів у системі полезахисних лісосмуг

59

eng

pdf

+ таб.

Тихоненко Д. Г. 

Деякі особливості розвитку і використання ґрунтового покриву борових терас річок південного заходу Російської рівнини

72

eng

pdf

Nekhay O. M., Arriaza M., Boerboom L. 

Soil erosion risk evaluation based on expert knowledge and GIS technology – a case study from the Spanish Mountainous olive plantations (Montoro, Andalusia Region)

77

rus

pdf

+ таб.1

+ таб.2

Іваницька В. М.

Принципи покращення екологічних функцій еродованих ґрунтів у плодових біогеоценозах Закарпаття

93

eng

pdf

  БІОЛОГІЯ ҐРУНТІВ 

Солоненко А. Н., Разнополов О. Н.

Водоросли солончаков прибрежной полосы Молочного лимана 

96

rus pdf

  МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ 

Горбань В. А.

Опірність здавлюванню ґрунтів: методика дослідження та екологічне значення

101

eng

pdf

 

  ІСТОРІЯ ҐРУНТОЗНАВСТВА  

Травлеев А. П., Белова Н. А.

Наши встречи с Виктором Абрамовичем Ковдой

105

rus pdf

Карасюк І. М., Копитко П. Г.,
Недвига М. В.

В. В. Докучаєв і Уманщина (до 160-річчя В. В. Докучаєва)

110

eng pdf

  ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ  

 

Видатний вчений-експериментатор в галузі ґрунтознавства (до 70-річчя з дня народження Д. Г. Тихоненка)

119

eng pdf

  МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГІЧНОЇ МІКРОМОРФОЛОГІЇ ҐРУНТІВ  

Bellinfante Crocci, N., Gil Torres, J., Recio Espejo, J. M. Cartografia de unidades geomorfoedaficas y futuro mapa de suelos de la region de Andalucia (Espana) 121
Ciarkowska K., Hanus-Fajerska Е. Diversity of microstructures of reclamed zinc and lead post-flotation wastes and soils of adjacent natural ecosystems 121
Матвіїшина Ж. М., Пархоменко О. Г. Педологічне дослідження грунтів захисного валу Мотронинського городища на Черкащині 122
Белова Н. А., Яковенко В. Н. Микроморфология темно-каштановых почв Старобердянского лесного массива 125
Позняк С. П. Мікроморфологічні критерії оцінки меліоративного стану зрошуваних чорноземів південного заходу України 127
Ковда И. В. Отражение стадийности почвообразования в микростроении карбонатных новообразований 129
Балалаев А. К. О перспективе изучения изотопного состава элементов при исследовании динамики структурообразующих процессов в почвах 130
Зверковский В. Н., Романова Н. В. Микроморфологические особенности и лесорастительные свойства отвальных пород на участках лесной рекультивации угольных отвалов 131
Яковенко В. Н., Стрижак О. В. Особенности микроморфологии черноземов Присамарья 133
Ющук Є. Д. Мікроморфологія чорноземних ґрунтів під лісовими насадженнями Криворіжжя 134
Лебедева М. П. Микростроение темноцветных черноземовидных почв под лесной растительностью в больших падинах Северного Прикаспия 137
Нікорич В. А. Характеристика порового простору бурувато-підзолистого оглеєнного ґрунту Передкарпаття 138
Балалаєв О. К. Сучасні методи комп’ютерних технологій в пізнанні мікроморфологічної будови ґрунтів
Нецветов М. В., Хиженков П. К. Нанотехнологии в моделировании лессиважа 140
Иванько И. А. Характеристика микроморфологической организации биогенных горизонтов почв искусственных насаждений полутеневого типа световой структуры 140
Панасенко В. М. Оцінка мікроагрегованості ґрунтів за різних рівнів антропогенного навантаження з використанням модифікованого способу підрахунку ЕҐЧ 142
Горейко В. А. Лесная типология – основа для познания микроморфологии почв 144
Яковенко В. М. Мікроморфометрія водостійких структурних агрегатів грунтів лісових біогеоценозів південного сходу України 145
Балалаев А. К. Развитие методов компьютерной обработки микроизображений почв для получения дополнительной аналитической информации 146
Божко К. М. Особливості мікроморфологічної структури едафотопів байрачних лісів північного варіанта південно-східної України 146
Булейко А. А. Микроморфологические особенности эдафотопов под кустарниковыми ценозами терна Prunus spinosa L. 149
Иванько И. А. Особенности микроморфологической организации биогенных горизонтов полезащитных насаждений осветленного типа световой структуры 150
Горбань В. А. Перспективи мікроморфологічних досліджень еолових відкладів лісових культурбіогеоценозів степової зони України 151

121-152

rus

 

eng

 

rus

 

pdf

  ХРОНІКА  

Горбань В. А., Іванько І. А.,
Чернишенко В. С.

«Проблеми лісової рекультивації порушених земель України» – Міжнародна наукова конференція в Дніпропетровському національному університеті

153

eng pdf