VOL. 7 №1-2 (2006)

 

 

  ЕКОЛОГІЧНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ БАР’ЄРИ, СТІЙКІСТЬ ТА ДИНАМІКА ПЛАНЕТАРНОГО КЛІМАТУ

Ana M Castillo Canalejo.

Climate change impact in energy system

9

eng

  ЛІСОВЕ ҐРУНТОЗНАВСТВО  

Романова М. Л. 

Функциональная роль напочвенного покрова в биогеоценозах
сосновых лесов Белоруссии

27

rus

Іванько І. А.

Середовищеперетворюючий вплив на лісові ґрунти штучних лісонасаджень
напівтіньового типу світлової структури в умовах плакорного степу

37

in ukrainian  

Шанда Л. В.

Трофотоп як об’єкт теорії степового лісознавства, ґрунтознавства
та загальної екології

43

in ukrainian

  ГУМУСОВИЙ СТАН ҐРУНТІВ  

Назаренко І. І., Бербець М. А.,
Черлінка В. Р.

Стадії автокаталізу процесу трансформації рослинних решток

48

in ukrainian pdf

Прокопович Е. В., Мещеряков П. В. 

Природа и свойства органического вещества почв агроэкосистем зоны Восточно-Уральского радиоактивного следа 

55

in russian pdf

  МІКРОМОРФОЛОГІЯ ҐРУНТІВ 

Белова Н. А., Балалаев А. К.,
Яковенко В. Н.
 

Особенности генезиса порового пространства почв лесных биогеоценозов в условиях Степного Приднепровья 

69

in ukrainian pdf

  БІОЛОГІЯ ҐРУНТІВ 

Даденко Е. В., Казеев К. Ш. 

Изменение ферментативной активности образцов почв при их длительном хранении

80

in russian pdf

Самохвалова В. Л., Фатеев А. И.

Тяжелые металлы как фактор техногенного воздействия на почвенные микроорганизмы

88

in russian pdf

Гончар Н. В. 

Інвертазна активність едафотопів техногенних ландшафтів Нікопольського марганцеворудного басейну

96

in ukrainian pdf

  КАРТОГРАФУВАННЯ ТА МІНЕРАЛОГІЯ ҐРУНТІВ  

Бындыч Т. Ю.

Использование данных дистанционного зондирования с целью изучения неоднородности почвенного покрова

100

in russian pdf

Тіщенко В. С.

Мінералогічний склад мулистої фракції піщано-супіщаних ґрунтів борових терас річок південно-східного лісостепу України

110

in ukrainian pdf

  ҐРУНТОВА ЗООЛОГІЯ  

Смирнов Ю. Б.

Зооэкологическая и геохимическая характеристика почвенной мезофауны
долинно-террасового ландшафта Присамарья Днепровского

119

in russian pdf

  ВІДНОВЛЕННЯ ТА ОХОРОНА ҐРУНТІВ  

Узбек И. Х., Шемавнев В. И.

Микробоценозы эдафотопов техногенных ландшафтов степной зоны Украины

128

in russian pdf

  КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ  

Полева Ю. Л. 

Оценка опасности применения производных гербицидов 

133

in russian pdf